TEAMONTWIKKELING

Interdyne begeleidt groepen richting excellente samenwerking en excellente, gezamenlijk gedragen resultaten. Samenwerking waarbij het optimaal benutten van elkaars sterkten centraal staat.
Onze begeleiding start met het scherp stellen van de gezamenlijke ambitie en de gedeelde doelstellingen op zowel de korte als de lange termijn. Zonder gezamenlijke opgave en gedragen teamdoelen, mist een team de energie om in beweging te komen en waar nodig ingeslepen patronen te doorbreken. Het verkennen van de persoonlijke betekenissen die teamleden geven aan ambitie en resultaat, biedt vaak een brug naar het bouwen aan onderlinge verbindingen en teamverantwoordelijkheid.
Gedurende het proces bouwen we actief aan vertrouwen als belangrijke basis om met elkaar het zinvolle conflict op te kunnen zoeken en te kunnen voeren. Levendige discussies en dialogen dragen bij aan een gevoel van eigenaarschap voor zowel resultaat als groepsdynamiek en samenwerking.

Elk team dat ons benadert heeft eigen specifieke vraagstukken en ontwikkelbehoeften op gebied van leiderschap, team- en organisatieontwikkeling. De specifieke begeleidingsvorm stemmen wij graag in overleg af. Op deze wijze zorgen wij ervoor dat onze begeleiding maximaal toegevoegde waarde biedt voor uw organisatie.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

  • Een managementteam dat wel samen werkt, maar niet samenwerkt. Voelbare spanningen die niet uitgesproken worden, vastgeroeste denkpatronen waardoor innovatie en verbetering niet tot stand komt, vergaderingen die demotiveren, sluimerende meningsverschillen etc.;
  • Versnellen van het proces van teamvorming, denk hierbij aan de opstart van nieuwe projectteams als ook het ontstaan van nieuwe groepsstructuren door toe- of uittreden van personen;
  • Het begeleiden van intervisiegroepen, waarbij de kracht van de groep ingezet wordt om het individuele leren te versnellen;
  • Een heldere organisatie- en veranderopgave, concrete afspraken over samenwerkingsgedrag, alleen blijven teams in de praktijk doen wat ze altijd deden.

A symphony is about getting all of the voices sounding together, which is what leadership is really about. 
It is not about winning or losing but about sounding together.

Benjamin Zander, conductor Boston Philharmonic Orchestra.